pages baru

Rabu, 16 Mei 2012

Model Pemilihan Dan penggunaan Media Serta Bahan Sumber ICT Dalam Pembestarian pengajaran

 PENDAHULUAN

            Pembangunan peradaban  manusia pada zaman ini dicorakkan oleh revolusi maklumat dan juga teknologi paling terkini iaitu teknologi maklumat  dan komunikasi ( ICT). Kini dunia semakin di serang dengan kemajuan gelombang ICT, auranya sudah dapat di rasai di seluruh pelusuk dunia mencakupi sehingga ke peringkat globalisasi. Dunia pendidikan juga turut terkena tempiasnya, dan penggunaan ICT dalam pendidikan kini semakin hangat di perdebatkan. Dalam usaha merapatkan jurang digital antara lokasi, guru dan pelajar, penggunaan ICT telah diperluaskan bukan sahaja di sekolah, malahan di peringkat prasekolah.
 

            Oleh itu, pelbagai pendekatan,strategi dan teknik yang sesuai dengan minat dan
kebolehan pelajar  digunakan untuk mencapai hasil pembelajaran melalui penekanan penggunaan ICT. Penggunaan ICT dalam pendidikan juga haruslah difokuskan kepada proses mengaplikasikan peralatan dengan menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran. Jika dilihat daripada skop pengajaran dan pembelajaran pula, Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran bermaksud menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.


            Antara perkara penting yang perlu diperhatikan ialah sejauh manakah alat berkenaan dapat memberi manfaat kepada guru dan pelajar-pelajar. Keberkesanan Bahan Bantu Mengajar bukan sahaja ditentukan oleh kualitinya tetapi juga oleh teknik penggunaannya dalam situasi bilik darjah (Rashidi Azizan et.al, 1996, m.s 145). Oleh sebab itu, ICT dilihat sebagai salah satu komponen penting yang dapat membantu meningkatkan minat pelajar dalam pembelajaran.  Berbagai-bagai kaedah boleh di aplikasikan seperti melalui penggunaan powerpoint, filem, multimedia interaktif dan sebagainya. Selain itu, (Abdul halim 2008) juga pernah mengatakan bahawa  “Pelbagai perisian yang digunakan  mampu menambah pengetahuan pelajar-pelajar, memberikan pengalaman bermakna,meningkatkan kemahiran pelajar dalam mempelajari bidang ilmu seperti Sains dan Matematik.

            Masa kini, pelajar sekolah lebih banyak menggunakan ICT hanya untuk melayari laman sembang sosial sahaja seperti facebook, twitter, my space dan sebagainya.  Fenomena
seperti ini sudah menjadi trend dalam kalangan pelajar sekolah (Liaw Huang & Chen 2007). Seharusnya minat pelajar ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para guru atau ibu bapa untuk mendidik palajar tersebut agar menggunakan manfaat ICT  ke arah penggunaan yang betul dan seterusnya memberikan impak positif kepada diri pelajar tersebut. .

           
            Menurut Alessi dan Trollip (2001) pembelajaran menerusi ICT mempunyai banyak kelebihan. Antara kelebihan itu ialah: murid boleh mencapai bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan dimana jua mereka berada; bahan pembelajaran boleh dirangkaikan daripada sumber tambahan yang terdapat di seluruh dunia; pengurusan dan mengemas kini bahan menjadi semakin mudah dan pantas; dan pelbagai bentuk saluran komunikasi boleh disediakan bagi kegunaan pelajar dan guru.


             Kesimpulannya, penggunaan ICT dalam pengajaran dan pengajaran menjadikan proses pengajaran menjadi bertambah seronok dan bermakna untuk pelajar, serta memudahkan pelajar. Cuma apa yang perlu di berikan perhatian adalah tentang teknik atau kaedah yang digunakan, supaya tidak membebankan pelajar. 


LATARBELAKANG KAJIAN

            Dalam kajian yang telah kami lakukan, kami telah menggunakan Model ASSURE sebagai petunjuk arah dalam menjalankan kajian kami di mana dalam kajian kami, kami telah melakukan kajian bagi mengukur dan melihat minat pelajar sekolah menengah melalui penggunaan ICT dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Berdasarkan Model ASSURE, model ini dapat digunakan bagi membantu guru memilih dan menentukan penggunaan pelbagai jenis media dalam pengajaran pada tahap optima. Model ini lebih memberi petunjuk kepada guru untuk merancang, melaksana dan menilai pengajaran menggunakan media dan bahan sumber yang lain dan dalam kajian kami, bahan sumber yang kami tekankan adalah secara umum iaitu ICT di mana ICT ini boleh merangkumi bentuk peralatan dan sistem yang digunakan untuk memperoleh, memproses dan menggunakan maklumat untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian.

            Berdasarkan Model ASSURE ini juga, kami telah menggunakan enam langkah yang telah disenaraikan dalam model ini iaitu analisis ciri – ciri pelajar, nyatakan objektif pengajaran, pilih kaedah, media dan bahan, penggunaan media dan bahan, penglibatan pelajar dan penilaian serta semakan semula. Langkah pertama iaitu analisis ciri – ciri pelajar. Dalam menganalisis ciri – ciri pelajar, kami fokuskan kepada pelajar tingkatan tiga di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jasmin Dua Kajang . Ciri – ciri pelajar yang kami tetapkan adalah secara umum iaitu pelajar adalah terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Kebanyakkan pelajar menguasai gaya pembelajaran bebas di mana semua pelajar berinteraksi secara bebas mengenai pembelajaran yang dipelajari apabila guru – guru mereka menggunakan ICT dalam sesi pengajaran dan pembelajaran tetapi berinteraksi secara kawalan oleh guru – guru mereka.

            Seterusnya ialah nyatakan objektif pengajaran di mana melalui objektif pengajaran yang telah ditetapkan oleh guru, guru mengajar menggunakan perisian ICT yang betul dan sesuai dengan isi pengajaran. Ciri yang seterusnya ialah pilih kaedah, media dan bahan sumber di mana melalui ciri ini, guru memilih bahan berdasarkan media dan bahan sumber – sumber yang sedia ada seperti animasi, video, tayangan power point dan sebagainya sebelum sesi pembelajaran bermula dan bagi mendapatkan hasil yang mantap sebelum pembelajaran bermula, guru di sekolah tersebut akan menjalankan langkah – langkah yang seterusnya seperti pilih, ubahsuai bentuk sumber yang ingin digunakan.

            Bagi menentukan bahan sumber adalah yang terbaik, lima langkah perlu diikuti seperti meneliti semula bahan sumber, penyediaan bahan sumber, penyediaan persekitaran, penyediaan pelajar dan terakhir ialah pelaksanaa pengajaran di dalam kelas.

            Ciri yang seterusnya ialah penglibatan pelajar. Sepanjang pemerhatian yang kami lakukan di sekolah tersebut, kebanyakkan pelajar telah melibatkan diri mereka secara aktif sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Kemudian, ciri yang seterusnya ialah penilaian dan semakan semula. Dalam ciri ini, penilaian ini telah dilakukan selepas selesai sesi pengajaran dan pembelajaran dan penilaian ini adalah bertujuan untuk mengukur minat pelajar dan juga untuk menilai keberkesanan penggunaan ICT dalam pengajaran. Hasil penilaian kami, kebanyakkan pelajar telah menunjukkan minat yang tinggi apabila guru menggunakan ICT dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.

            Secara kesimpulannya, melalui Model ASSURE, penggunaan ICT dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dalam menarik minat pelajar dalam sesi pengajaran adalah tepat di mana dalam kajian yang kami lakukan menunjukkan hasil yang bertepatan dengan apa yang dinyatakan dalam Model ASSURE.


PERNYATAAN MASALAH


Sistem pendidikan di Malaysia sangat mementingkan untuk melahirkan insan yang berjaya dari segi akademik. Walaubagaimanapun, kejayaan pelajar dalam bidang akademik bermula dengan usaha menarik minat pelajar terhadap sesuatu subjek.

Terdapat segelintir guru yang merasakan mengajar merupakan sesuatu yang mencabar sehingga sukar untuk membantu pelajar memahami apa yang ingin disampaikan. Persoalannya mengapakah keadaan ini berlaku? Adakah subjek yang diajar itu merupakan satu subjek yang sangat sukar sehingga dianggap silibus itu hanya sesuai untuk segolongan pelajar yang mempunyai IQ yang tinggi atau adakah cara penyampaian dan pengajaran guru serta pemilihan bahan bantu mengajar yang tidak berkesan? Pengajaran bukanlah suatu tugas yang sukar kepada guru kerana mereka telahpun mendapat latihan selama 4 tahun sebelum bergelar guru. Guru perlu memastikan bahawa pelajar dapat memahami isi kandungan silibus matapelajaran kerana konsep dan kemahiran yang diajar merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Oleh yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab guru untuk memikirkan cara yang terbaik dengan berfikir secara kreatif dan kritis dalam usaha menyediakan bahan bantu mengajar yang dapat membantu dan memudahkan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran menjadi seronok kepada pelajar yang seterusnya membantu dalam proses  peningkatan minat dan kefahaman pelajar.

Begitu juga halnya dengan terdapat pelajar yang mengeluarkan kenyataan bahawa pengajaran adalah sesuatu yang membosankan, mengelirukan dan membebankan mereka. Hal ini demikian kerana guru hanya mengajar menggunakan buku teks semata-mata dan hanya menyampaikan pengajaran menggunakan kaedah kuliah tanpa melibatkan penyertaan pelajar dalam proses P&P tersebut. Seseorang guru perlu sedar bahawa pelajar-pelajar mempelajari sesuatu dengan cara berlainan dan kadar kecekapan yang berbeza-beza (Habibah Alias dan Rahil Mahyuddin, 1990). Jadi, guru perlu sedaya upaya untuk mencari rangsangan yang dapat menimbulkan perasaan atau kepuasan yang menyenangkan dalam kalangan pelajar. Oleh itu, pengetahuan guru dalam menggunakan bahan yang dipilih dan penggunaan pelbagai teknik P&P, pemberian latihan yang berperingkat-peringkat dan bermakna mengikut tahap kebolehan, pengalaman dan minat pelajar perlu diambil kira semasa memilih bahan yang ingin digunakan. Guru perlu memikirkan tentang faedah yang diperoleh pelajar hasil penggunaan bahan tersebut.  Hal ini bertujuan untuk mengekalkan minat pelajar terhadap kandungan pelajaran yang ingin disampaikan dan seterusnya dapat menyediakan pelajar yang mempunyai motivasi kendiri untuk terus belajar dengan bersungguh-sungguh.

 Bahan Bantu Mengajar yang baik dan sesuai sepatutnya memenuhi ciri-ciri berikut:

a. Berkait dengan isi kandungan pelajaran yang diajar dan hasil yang
diharapkan.
b. Menggunakan seberapa banyak deria yang mungkin.
c. Tahan lama,,pengukuhan itu haruslah seimbang dengan kos yang
diperlukan dalam penggunaannya.
d. Dibuat dengan perincian yang tepat.
e. Berkualiti tinggi supaya bahagiannya tidak mudah pecah ataupun
hilang.
f. Rupa bentuk dan warna yang menarik
g. Mudah dijaga dan kos jagaannya munasabah
h. Sesuai dengan kemudahan yang ada di sekolah.
i. Mudah diubah alih dan dipasang semula.
j. Fleksible dan pelbagai guna.
k. Operasinya mudah
l. Cukup besar supaya semua pelajar dapat melihatnya apabila digunakan
semasa demonstrasi dalam kelas.


BORANG SOAL SELIDIK


LAMPIRAN A
Borang soal selidik (untuk dijawab oleh pelajar)
Arahan: Jawab semua soalan di setiap bahagian. Sila bulatkan satu daripada 4 aras
persetujuan anda yang terdapat di setiap hujung pernyataan tersebut.

Rujukan pernyataan:
Aras persetujuan Skor
Sangat Tidak Setuju                (STS) 1
Tidak Setuju                            (TS) 2
Serdahana                               (SE) 3
Setuju                                      (S) 4
Sangat Setuju                           (SS) 5
Bahagian A

Hubungan minat pelajar dengan penggunaan ICT dalam pengajaran.STS
TS
SE
S
SS
1.
Saya sangat minat belajar apabila guru menggunakan ICT dalam pengajaran.
1
2
3
4
5
2.
Saya tidak suka belajar tanpa menggunakan ICT
1
2
3
4
5
3.
Saya rasa bosan belajar sekiranya guru tidak menggunakan ICT semasa mengajar.
1
2
3
4
5
4.
Saya merasa seronok belajar dengan adanya ICT dalam pengajaran.
1
2
3
4
5
5.
Penggunaan ICT dalam pengajaran oleh guru menjadi motivasi kepada saya untuk mengikuti setiap sesi pelajaran.
1
2
3
4
5
6.
Saya tidak dapat menumpukan perhatian walaupun
guru menggunakan ICT ketika sesi pengajaran.
1
2
3
4
5
7.
ICT yang digunakan semasa pengajaran dapat mengekalkan minat saya pada subjek matapelajaran yang diajar.
1
2
3
4
5
8.
Minat saya pada sesuatu matapelajaran bertambah apabila guru
menggunakan ICT dalam pengajarannya
1
2
3
4
5
9.
Saya berminat membuat latihan yang disediakan oleh guru pada lembaran kerja.
1
2
3
4
5
10.
Penggunaan ICT dalam pengajaran oleh guru tidak langsung menarik minat saya pada sesuatu matapelajaran.
1
2
3
4
5
11.
Sesuatu pembelajaran tidak menarik dengan penggunaan ICT ketika Mengajar.
1
2
3
4
5
12.
Penggunaan ICT dalam pengajaran oleh guru telah mendorong minat saya untuk lebih rajin belajar.
1
2
3
4
5
13.
Sesuatu pembelajaran menjadi lebih menarik
dengan adanya ICT.
1
2
3
4
5
14.
Saya minat membuat latihan yang terdapat dalam buku rujukan selain yang diberi oleh guru.
1
2
3
4
5
15.
Saya berjaya menyelesaikan soalan yang diberikan
apabila guru menggunakan ICT ketika mengajar.
1
2
3
4
5


Bahagian B

Ciri-ciri Bahan Bantu Mengajar yang sesuai

1.
Bahan Bantu Mengajar ICT yang digunakan oleh guru sesuai dengan isi pelajaran yang disampaikan.
1
2
3
4
5
2.
Bahan Bantu Mengajar ICT yang digunakan oleh guru dapat dilihat dengan jelas.
1
2
3
4
5
3.
Bahan Bantu Mengajar ICT yang digunakan oleh guru menarik perhatian saya.
1
2
3
4
5
4.
Bahan Bantu Mengajar ICT yang digunakan oleh guru kemas dan mudah digunakan.
1
2
3
4
5
Saya sangat seronok jika Bahan Bantu Mengajar ICT berikut digunakan oleh guru semasa
mengajar.


Jenis BBM
STS
TS
SE
S
SS
1.
Bahan pengajaran berbentuk carta
1
2
3
4
5
2.
Bahan pengajaran berbentuk slaid
1
2
3
4
5
3.
Bahan pengajaran berbentuk audio
1
2
3
4
5
4.
Bahan pengajaran berbentuk video
1
2
3
4
5
5.
Bahan pengajaran berbentuk multimedia
1
2
3
4
5
SELAMAT MENJAWAB
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA


Nama Ahli Kumpulan:

Khalsum Binti Abdul Hamid                          A134457
Norzie Binti Che Nordin                               A134610
Massaharini Binti Razimil                              A133044
Azuriani Murni Bt. Omar Ussman                  A132665Tiada ulasan: